Veiksmīgākie Latvijas ģimenes biznesi

Veiksmīgākie Latvijas ģimenes biznesi.

Pārskatot Latvijas lielāko uzņēmumu īpašnieku sarakstu, rodas iespaids, ka lielākajai daļai no vi­ņiem jau ir vairāk par piecdesmit gadiem. Lai arī daudziem zemapziņā dzīves ilgums asociējas ar aptuveni 100 gadiem, būsim reāli – Latvijā vidēji tie ir 74 gadi. Jaunības maksimālismā par to parasti nedomā, bet, sasniedzot pusmūžu, daudziem uzņēmējiem noteik­ti aktuāls kļūst jautājums, kas notiks ar viņu biznesu pēc tam.

Forbes pirmo reizi apkopo Latvi­jā lielākos ģimenes biznesus, kuru dibinātājiem par iepriekšminēto jautā­jumu vairs nav jāuztraucas – viņi savā uzņēmumā veiksmīgi iesaistījuši bēr­nus un mazbērnus. Tiesa, tāpat kā uz­ņēmējdarbība vispār, arī ģimenes uz­ņēmumu tradīcijas Latvijā vēl ir bērna autiņos. Gandrīz visas reitingā iekļau­tās ģimenes biznesā iesaistījušas tikai divas paaudzes. Izņēmums ir Paš­kauski. Viņi ne tikai vada 100 miljonu vērtu biznesu, bet ir arī viskuplāk pār­stāvētie – ģimenes uzņēmumos strā­dā septiņi tās pārstāvji no trim paau­dzēm. Ar viņiem vēl varētu mēroties Karlsonu ģimene, kas gan šajā reitin­gā neiekļuva, bet vir,m bizness mērāms piecās paaudzēs. Justs Nikolajs Karl­sons ir latviešu būvuzņēmēja Kristap Berga (1843-1907)  mazmazdēls. Deviņdesmitajos gados viņš atguva sava senča būvēto īpašumu Berga Bazāru kurā tagad saimnieko Nikolaja vecā­kais dēls Aleksis.

Šīs 15 ģimenes kopā apgroza gadrīz 650 miljonus eiro, kas ir sestā daļa no Latvijas budžeta, turklāt visi šo ģimeņu vadītie uzņēmumi ir starp 500 lielākajiem Latvijā. Izskatās, ka ģimenes bizness ir ne tikai laba kon­cepcija, bet arī pelnošs – katra reitingā iekļautā ģimene nopelna vidēji 2,4 miljonus eiro. Daudzi lasītāji būs pārsteigti, mūsu topā ieraugot tādas ģimenes kā Jankūni (Nākotne), Dzeņi (Kokpārstrāde 98) un Karoli (Saldus ceļinieks). Tās visas izveidojušas pamatīgus, vismaz desmit gadus būvētus uzņēmumus. Tas, ka viņi reti parādās sabiedrības krējuma pasākumos, tikai pierāda, ka ģimenes uzņēmumi patiešām strā­dā. Izpētiet viņu receptes un lieciet lietā sava uznēmuma veidošanā!

KĀ MĒS SKAITĪJĀM?

Reitingā apkopojām 15 ģimenu biznesus, kuru valsts piederība ir Latvija. Lai ģimene ierindotos mūsu reitingā, bija jāiekļaujas trīs galvenajos kritērijos. Pirmkārt, biznesā jāstrādā vismaz divā paaudzēm. Otrkārt, atvasēm ir jāstrādā ģime­nes pamatbiznesā un tajā jāieņem valdes locekļa vai kāds cits būtisks amats, kas saistīts ar uzņēmumu ikdienas darbu. Padomes locekļa amatu tāpat kā dalību uzņēmuma kapitāla neuzskatījām par rādītāju tam, ka cilvēks patiešām strādā uzņēmumā. Treškārt, ģimenes locekļiem pamatbiznesā jāpieder vismaz 25 procentiem.

Veiksmīgākie Latvijas ģimenes biznesi.

Ģimenes sarindotas, vadoties pēc to kapitāla daļu īpatsvara apgrozījumā un peļnā. Ņemta vērā arī rentabilitāte. Mēs vērtējām vecākiem piederošo uzņēmumu, kā arī ar tiem saistīto uzņērnu jaunākos publiski pieejamos rādītājus, kas nav vecāki par 2012. gadu. Reitingā neiekļāvārn tās ģimenes, kuru pamatbiznesam nav publiski pie­ejams precīzs akcionāru saraksts.

1.Paškauski

APGROZĪJUMS: 111,3 miljoni eiro

PEĻNA: 10,9 miljoni eiro

Jons Paškausks (72), Vitauts Paš­kausks (63), Andris Paškausks (48), Jānis Paškausks (44), Karels Paš­kausks (38), Paulis Paškausks (26), Valters Paškausks (24)

PAMATBIZNESS: AGROLATS HOLDING

Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu to­laik 40 gadu vecais Vitauts Paškausks kopā ar vecāko brāli Jonu un viņa dē­liem Jāni un Andri ģimenes biznesu sāka ar nepilnu 20 hektāru lielu zemnieku saimniecību Liepziedi. Vitauts esot pie­runājis brāli ņemt kredītu, lai paplašinātu saimniecību. Par pirmo nopelnīto naudu viņi iegādājās 40% kapitāldaļu uzņēmu­mā Dobeles dzirnavnieks. 2008. gadā Paškauski to pārdeva Igaunijas lielāka­jam miltu ražotājam Tartu Veski un sāka lauksaimniecības biznesu Ukrainā. Trīs gadus vēlāk Agrolats Holding, ieguldot sešus miljonus eiro, uzbūvēja trīs zivju pārstrādes rūpnīcas Marokā. Tagad Paš­kauski pārvalda lielāko vietējo lauksaim­niecības biznesu Latvijā, kas jau kopš sākta gala bija ģimenes veidots. Tajā ie­saistās arī Vitauta dēls Karels, kas līdz šim vadīja ģimenei piederošo viesnīcu Dobele, kā arī Andra dēli Paulis un Val­ters. Paulis kopā ar tēvu pārrauga ražo­šanu, bet Valters alus darītavā Tērvete strādā pie jaunu produktu izveides.

2.Peškovi

APGROZĪJUMS: 22 miljoni eiro

PEĻNA: 11,2 miljoni eiro

Jeļizaveta Peškova (31), Aleksandrs Peškovs (52), Aleksejs Peškovs (27), Nataļja Peškova (32), Sergejs Peškovs (54)

PAMATBIZNESS: BALTIKUMS BANK

Deviņdesmito gadu sākumā Peškovu ģi­menei pat nebija domas veidot banku – viņi nodarbojās ar jūras pārvadājumiem, un šajā jomā pieredze bija uzkrāta Latvijas kugniecībā. Aleksandrs Peškovs kopā ar brāli Sergeju un diviem draugiem, Oļegu Čepuļski un Andreju Kočetkovu, izveido­ja savu kuģniecības uzņēmumu; kopā ar partneriem viņiem piederēja desmit kuģu. Brāļi sāka tirgoties ar biržas precēm. Tam bija nepieciešams apdrošināt riskus, tāpēc viņi nolēma iegādāties savus finanšu uz­ņēmumus. 2001. gadā viņi nodibināja Bal­tikums Bank. Lai iemaksātu 3,5 miljonu latu pamatkapitālu, Peškovi pārdeva savu kuģu biznesu. Tagad viņu banka darbo­jas jau septiņās valstīs, biznesā aktīvi ie­saistās arī brāļu ģimenes. Aleksandra dēls Aleksejs ir galvenā izpilddirektora vietnieks, meita Jeļizaveta – izpilddirektore. Savukārt Sergeja meita Nataļja ir galvenā izpilddirektora padomniece.

3.Prohorovi

APGROZIJUMS: 76,5 miljoni eiro

PEĻNA: 1,6 miljoni eiro

Andrejs Prohorovs (33), Anatolijs Prohorovs (58)

PAMATBIZNESS: PROKS

Anatolijs Prohorovs bija viens no kooperatT­vu kustības aizsācējiem. Kad Latvija atguva neatkarību, viņš ilgi nevilcinājās un nodibi­nāja uzņēmumu Proks, ko izveidoja kopā ar savu tēvu Konstantīnu. Tagad biznesa pa­matā ir sadzīves tehnikas vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība – viņi izplata tādus zīmolus kā Samsung, LG, Apple, Canon, Nikon un Panasonic. Biznesā līdzdarbojas arī Andrejs Prohorovs. Viņš ir Proks Manage­ment valdes priekšsēdētājs, Proks Holding, Proks Capital un Proks valdes loceklis.

4.Milovi

APGROZĪJUMS: 67,2 miljoni eiro

PEĻŅA: 3,2 miljoni eiro

Natalja Milova (66), Aleksandrs Mi­lovs (67), Artjoms Milovs (33), Vadims Milovs (35)

PAMATBIZNESS: LNK

Inženierzinātņu doktors Aleksandrs Mi­lovs bija viens no zinātniekiem, kas astoņ­desmito gadu beigās, kad radās iespēja veidot kooperatīvus, izveidoja zinātnis­kās ražošanas uzņēmumu Latvijas novi­tātes komplekss. Liekot lietā savas zinā­šanas, viņi ražoja aviotehnikas iekārtas. Sākumā Miloviem LNK piederēja vien 25,6%, bet pēc neskaitāmām dalībnieku maiņām tagad uzņēmums viņiem pieder simtprocentīgi. Laika gaitā LNK bez civi­lās aviācijas pievērsās arī citām nozarēm: celtniecībai, ražošanai un nekustamajam īpašumam, kopā nodarbinot vairāk nekā tūkstoti cilvēku. Uzņēmumā strādā visi ģi­menes locekļi. Vecākais dēls Vadims ir padomes priekšsēdētāja vietnieks, bet Ar­tjoms – valdes priekšsēdētājs.

5.Kursīši

APGROZĪJUMS: 65,8 miljoni eiro PEĻŅA: 2,1 miljons eiro

Juris Kursītis (72), Kristīne Kursīte (37)

PAMATBIZNES AUGSTCELTNE

Nosaukums Augstceltne daudziem varbūt neizsaka neko, bet šis ir juridiskais nosau­kums Kurši grupai, kurā ietilpst labi būvmateriālu veikali Kurši. Tāpat grupā ir arī piecas Statoil franšīzes degvielas uzpildes stacijas, četras kafejnīcas u. c. Nesen viņi uzcēluši viesnīcu Jūrmalā. Šis uzņēmums di­bināts 1991. gadā, kad starp Lauksaimniecī­bas ministriju un jaundibināto uzņēmurnu Augstceltne tika noslēgts beztermiņa līgums par īpašuma nodošanu apsaimniekošanā; tur arī tagad atrodas Zemkopības ministri­ja. Divdesmit gadu laikā no astoņiem īpaš­niekiem palikuši tikai trīs, un Jurim Kursītim pieder 96 procenti. Viņa uzņēmumā strādā arī Kristīne Kursīte, kas ir valdes priekšsēdē­tāja palīdze un viesu nama Kurši vadītāja.

  1. Savodni

APGROZĪJUMS: 58,4 miljoni eiro PEĻŅA:0,1 miljons eiro

Maruta Savdone (67), Andrejs Savdons (44)

PAMATBIZNESS: ELAGRO

Savdoniem pieder lauksaimniecības uz­ņēmums Elagro (nejaukt ar Elagro Trade, kas ir Paškausku līdzīpašumā). Viņi no­darbojas ar lopbarības piedevu un dažā­du graudu tirdzniecību, ko iepērk no vietējiem lauksaimniekiem un eksportē uz ārzemēm. Uzņēmuma vienīgā īpašniece ir Maruta Savdone, bet Andrejs ir valdes priekšsēdētājs.

7.Mamedovi

APGROZIJUMS: 35,7 miljoni eiro PEĻŅA: 2,3 miljoni eiro

Adigjozals Mamedovs (71), Eldanizs Mamedovs (36)

PAMATBIZNESS:  RĪGAS SANITĀRĀ TRANSPORTA AUTOBĀZE

 Adigjozals Mamedovs ar automašīnām bijis saistīts visu savu dzīvi. PSRS laikā Viņš strādāja autobāzē, kur uzdienējās līdz priekšnieka postenim. Jau tad jaunākais dēls Eldanizs gājis tēvam līdzi uz darbu. Tā gan tolaik vairāk bija tikai puikas inte­rese par tehniku – lai praktiski palīdzētu, viņš vēl bija pārāk mazs. Kad Latvija atgu­va neatkarību un parādījās iespēja dibināt privāto uzņēmumu, viņi to izmantoja. Pir­mie biznesi bija saistīti ar pārvadājumiem, Mamedoviem bija arī sava autostāvvieta. Abi dēli tad bija pusaudžu vecumā un pa naktīm palīdzēja dežurēt tēva uzņēmumā. «Virļi jau tad paši pelnīja sev naudu,» pale­pojas Adigjozals.

Mīlestību pret automašīnām un biz­nesu pārmantojis jaunākais dēls Eldanizs, bet vecākā brāļa Eldara sapnis bija starp­tautiskās attiecības. Viņš augstāko izglī­tību ieguva Latvijas Universitātē, strādā­ja vēstniecībās ASV un Spānijā, bet tagad Eiropas Parlamentā.

Ģimene nāk no Azerbaidžānas. Lai arī gandrīz 40 gadu viņi dzīvo Latvijā, kaukāziešu tradīcijas joprojām ir ļoti stip­ras. «Mums ir konservatīva izpratne par ģimenes vērtībām. Mēs cits citu atbalstām un ievērojam attiecības, kādām  jābūt pret vecāko paaudzi un kādām pret savu,» skaidro Eldanizs, smejoties piebilstot, ka anarhija viņa ģimenē nevalda.

Eldanizs tēva uzņēmumā strādājis visu mūžu, lai arī ir bijuši brīži, kad gribējies iet prom. «Ģimenes biznesā ļoti svarīga ir komunikācija. Īpaši tēva un dēla attiecībās abām pusēm ir otra jāuzklausa, turklāt  neko nedrīkst piespiest darīt. Bērniem ir jābūt sajūtai, ka ģimenes biznesā viņi var  realizēt savas ambīcijas,» atklāts ir Eldanizs. Tēvs tikai piebilst, ka svarī­gākais ir strādāt. Arī viņš pats diendienā  nāk uz darbu,  lai gan tagad teju liela daļa uzņēmuma vadības ir dēla rokās.

Ģimenes pamatbizness ir Rīgas sanitārā transporta autobāze (RSTA) – viņi izīrē neatliekamās palīdzības automašīnas slimnīcām. Pašlaik gan situācija kritiska – viņu galvenais klients ir valsts, bet līgums ar Veselības ministriju par automašīnu nodrošināšanu beidzas nākamgad. Lai valstij nebūtu jāizmanto ār­pakalpojumi, tā iegādājusies savas ātrās palīdzības mašīnas. Pastāv reāla iespēja, ka konkursā nākamajam periodam par 60 miljoniem eiro RSTA neuzvarēs. Lai diversificētu biznesu, Eldanizs izmanto­ja iespēju no Rīgas domes par gandrīz deviņiem miljoniem eiro iegādāties Ceļu pārvaldi. «Zinot, kādā kvalitātē ir ceļi, domāju, tā ir perspektīva nozare,» viņš  skaidro. Izskatās, ka jaunā paaudze ģi­menes biznesu ir gatava ievirzīt jaunās sliedēs.

8.Bortņikovi

APGROZĪJUMS: 36,7 miljoni eiro PEĻŅA: 0,6 miljoni eiro

Jevgeryijs Bortņikovs (60), Ivans Bort­ņikovs (41), Pāvels Bortnikovs (34)

PAMATBIZNESS: ALPA CENTRUMS

Pirms divdesmit gadiem uzņēmums sāka nodarboties ar dzelzceļa tarifu ap­maksas organizēšanas pakalpojumu sniegšanu kravu pārvadājumiem Balti­jā un NVS. Uzkrājot pieredzi, Alpa Cen­trums kļuvis par vienu no vadošajiem dzelzceļa kravu ekspeditoriem Baltijas valstīs. Optimālus kravu pārvadājumu maršrutus tas piedāvā, izmantojot dzelzceļu un autotransportu. Uzņēmumā strādā visi Bortņikovu ģimenes vīrie­ši. Jevgeņijs ir ģimenes un arī uzņēmu­ma galva – viņš ir Alpa Centrums valdes priekšsēdētājs. Vecākais dēls Ivans tēva uzņēmumā strādā jau divdesmit gadu un tagad ir izpilddirektors, bet jaunākais dēls Pāvels biznesā darbojas sešpadsmit gadu un pilda klientu menedžera pienākumus.

9.Uļmani

APGROZĪJUMS: 45 miljoni eiro PEĻŅA: 0,4 miljoni eiro

Mihails Uļmans (61), Boriss Uļmans (37)

PAMATBIZNESS: MONO

Lai nokļūtu starp Latvijas miljonāriem, Mihails Uļmans izmēģinājis spēkus da­žādās nozarēs. Kopā ar Aleksandru Plot­kinu viņš 1988. gadā nodibināja Mono Holding, kas sākotnēji nodarbojās ar videonomu. Viņi mēģinājuši tirgot ķīnie­šu ražotos apģērbus, nodarbojušies ar starptautiskajiem autopārvadāju­miem. Arī šodien Uļmanann pieder da­žādu nozaru uzņēmumi, to vidū Lat­vijas pasta banka un Lateko līzings, kā arī ķēde Mego. Šogad viņš arī iegādā­jies veikalu ķēdu lki, kas nākamgad ļaus ģimenei pakāpties mūsu reitingā. Līdz 2006. gadam Uļmans bija arī Uzrau­dzības padomes priekšsēdētājs Lateko bankā (tagad Norvik banka). Šķiet, inte­resi par finansēm mantojis arī viņa dēls Boriss, kurš tēvam piederošajā Latvijas Pasta bankā ir valdes priekšsēdētājs.

10.Gridņevi

APGROZĪJUMS: 28,4 miljoni eiro

PEĻNA: 1,4 miljoni eiro

Sergejs Gridnevs (53), Artjoms Gridņevs (32), Irina Gridneva (53)

PAMATBIZNESS:TILTS

Līdzīgi kā citiem ģimenes uzņēmumiem, arī Tilta pirmsākumi saistās ar kooperatīvu laikiem. Sergeja dēls Artjoms vēl melnbal­tajās fotogrāfijās redzams, kopā ar tēvu pavadot dienas uzņēmumā. Arī tagad nekas nav mainījies, tikai bilde nu ir krā­saina. Sergejs ir uzņēmuma Tilts līdzīpaš­nieks un valdes loceklis. Netipiski, ka arī viņa sieva Irina ir uzņēmuma valdes lo­cekle. Ģimenei kopā izdevies Tiltu izveidot par vadošo tiltu būvniecības uzņēmumu Latvijā, un tas kontrolē ievērojamu daļu arī Igaunijas tirgū.

11.Karoli

APGROZDUMS: 21,3 miljoni eiro PEĻNA: 1,6 miljoni eiro

PAMATBIZNES: SALDUS CEĻINIEKS

Valdis Karols (68), Gints Karols (38)

Valdis Karols kopā ar dēlu Gintu vada trešo lielāko uznēmumu Saldus novadā Saldus ceļinieks, kura pirmsākumi mek­lējami Sadus rajona 21. ceļu remonta un būvniecības pārvaldē. Tās darbinie­ki izveidoja kooperatīvu un no uzņēmu­ma, kuram pirmos piecus gadus apgro­zījums nebija lielāks par 70 tūkstošiem eiro, izauguši līdz tādam līmenim, ka šodien tik daudz naudas apgroza vienā dienā. Gints Saldus ceļinieka un ar to saistīto uzņēmuma vadīšanā oficiāli ie­saistīts jau desmit gadu. Lai arī ģimene strādā biznesā, kur nepieciešama vai­rāk praktiska pieeja, Gints Latvijas Uni­versitātē ieguvis maģistra grādu vadī­bas zinībās.

12.-13.Aņiki

APGROZIJUW 25 miljoni eiro PEĻŅA 0,4 miljoni eiro

Aleksandrs Aņikins (58), Dmitrijs Aņikins (35)

PAMATBIZNESS: KOMPĀNIJA AVOTIŅI

Kompānija Avotiņi, nepievēršot sev uzmanību, tirgū darbojas jau divdesmit gadu. Tās pamatdarbība ir būvmateriāli un jumta seguma ražošana. Tas simtprocentīgi ir Aņikinu ģimenes uzņēmums, dibināts pirms vairāk nekā divdesmit ga­diem. Dmitrijs par uzņēmuma direktora vietnieku strādā kopš 23 gadu vecuma.

12.-13.Jankūni

APGROZĪJUMS: 22,2 miljoni eiro

PEĻŅA: 0,5 miljoni eiro

Aleksis Jankūns (56), Gunta Jankū­na (56), Aigars Jankūns (30), Agnes4 Jankūna-Prince (31)

PAMATBIZNESS: GAĻ.AS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE

Lai arī uzņēmums dibināts jau deviņ­desmito gadu sākumā, šķiet, nopiet­ni tirgū tas sevi pieteica ar 2000. Gadu. lespējams, tas saistīts ar jauno paaudzi – tieši tad bērni Agnese un Aigars nesen bija pārkāpuši divdesmit gadu slieksnim. Spriežot pēc izmaiņām valdē, pērn vecāki nedaudz atkāpušies no tiešas uz­ņēmuma vadīšanas un atstājuši to jaunās paaudzes ziņā. Agnese un Aigars ir valdes locekļi, bet ikdienā Agnese pilda pārdošanas direktores un mārketinga nodaļas vadītājas pienākumus, savukārt Aigars ir tehniskais direktors un eksporta vadītājs.

14.Dzeņi

APGROZĪJUMS: 15,7 miljoni eiro

PEĻŅA: 0,7 miljoni eiro

Visvaldis Dzenis (93), Gunārs Dzenis (46)

PAMATBIZNESS: KOKPĀRSTRĀDE 98

Visvaldis Dzenis ir Amerikas latvietis, uz ASV pārcēlies 1950. gadā. Deviņdesmi­to gadu beigās viņš iegādājās kokapstrā­des uzņēmumu Agrokoks, kas dibināts 1977. gadā. Tā nebija nekāda medusmai­ze – uzņēmums bija izsaimniekots un ar parādiem. Pirmos trīs gadus tas atradās uz bankrota robežas, tam nomainījās trīs vadītāji. Šķiet, lēmums to nodot radinie­ka Gunāra rokās bija pareizs – viņš uzņē­mumu atkal nolika uz kājām, un tagad tā gada apgrozījums ir gandrīz 15 miljoni eiro.

15.Meļņiki

APGROZĪJUMS: 18,6 miljoni eiro

Vasilijs Meļņiks (46), J ekaterina Meļņika (24)

PAMATBIZNESS: REMARS—RĪGA

Meļņiku ģimenes uzņēmējdarbība sais­tīta ar ostu biznesu. Vasilijam Meiņikam pieder ostu loģistikas firmas Remars-Rī­ga kontrolpakete, savukārt šim uzņē­mumam pieder 49,86% Rīgas kuģu bū­vētavas. Vēl pērn Lietuvas investoru asociācija vērsās pie FKTK saistībā ar to, ka Meļņiku ģimenei rīcībā esošais Rīgas kuģu būvētavas akciju skaits, iespējams, pārsniedz 50%, ja ņem vērā Irinai Meļ­ņikai piederošos 0,23 procentus. Div­desmit četrus gadus vecā Jekaterina ir Rīgas kuģu būvētavas valdes locekle.

LOGO
AVOTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *