Ķīnas ekonomika

Ķīnas ekonomikaSpītējot visiem šķēršļiem,ātrums, kādā pieaug Ķīnas kopējais IKP, ļaus tai līdz 2020. gadam panākt ASV. Un Ķīnas virzība uz priekšu tāpat turpināsies, lai tā pārspētu Ameriku.Laika posmā no 1978. līdz 2011. gadam Ķīnas augstais vidējā pieaugu­ma temps – aptuveni 10% gadā bija Dena Sjaopina Singapūras apciemo­juma (1978. gadā) rezultāts. Tas tika sasniegts, pateicoties viņa lēmumam veikt ekonomiskās reformas un at­vērt valsts ekonomiku starptautiska­jām investīcijām. Tajā pašā laikā ASV ekonomikas izaugsmes temps bija 2-3% gadā.

Par spīti Eiropas finanšu parādu krīzei un ASV tirgu satricinājumiem dažos pēdējos gados, Ķīnas ekonomi­ka joprojām piedzīvo spēcīgu izaug­smi. Pēc Pasaules Bankas datiem, 8,22 triljonus dolāru vērtā Ķīnas ekonomi­ka tagad ir otra lielākā pasaulē; ASV ekonomikas apjoms ir 15,68 triljoni dolāru. Ķīna ir pasaules lielākā eks­portētāja un otra lielākā importētāja. Nesenā pasaules ekonomiskā krīze ir ļāvusi Ķīnai samazināt attālumu, kas to šķīra no pasaules attīstītākajām val­stīm. 2012. gadā Ķīnas IKP uz vienu iedzīvotāju bija 9233 dolāri, bet ASV IKP uz vienu iedzīvotāju – 49 965 do­lāri.

Tiek prognozēts, ka 2020. gadā Ķīnas IKP uz vienu iedzīvotāju sa­sniegs 10 000 dolāru, kas ir viena piektdaļa no līdzīgas prognozes attie­cībā uz ASV. Ķīnas iedzīvotāju skaits 2012. gadā bija 1,4 miljardi, ASV dzīvoja 316,5 miljoni cilvēku. Arī 2020. gadā Ķīnas iedzīvotāju būs četras reizes vairāk nekā amerikāņu. Ķīnas ekonomikas pieauguma tempi būs daudz straujāki, jo bāze, uz kuras augs tās ekonomika, salīdzinoši ir milzīga.

Ceļš uz izaugsmi

Gluži tāpat kā ASV starpštatu šo­seju sistēma mainīja veidu, kādā cil­vēki un kravas pārvietojas pa visu Ameriku, Ķīnas valsts autoceļu sis­tēma veicinās valsts ekonomisko attīstību. Ķīnas autostrāžu kopējais garums ir strauji palielinājies, no 271 km 1990. gadā līdz 85 000 km 2011. gadā, izvei­dojot pasaulē garāko valsts bezmaksas autoceļu sistēmu. ASV starpštatu šose­ju sistēma, kuru sāka attīstīt 1956. gadā un kas tika pabeigta 1991. gadā, kopu­mā ir 47182 jūdzes (75 932 km) gara, un nav paredzams, ka šis skaitlis ievē­rojami pieaugs. Toties Ķīna turpina būvēt ātrgaitas maģistrāles un ir cieši apņēmusies ar tām savienot visu pro­vinču galvaspilsētas un pilsētas, kurā ir vairāk nekā 200 000 iedzīvotāju.

Šīs jaunās automaģistrāles un eko­nomiskā izaugsme, kuru tās veicinās, palīdzēs pārvarēt plaisu starp ASV un Ķīnu. Un, kad Ķīna būs pārspējusi Ameriku, jautājums būs šāds – vai šīs divas lielvaras savā starpā sadarbosies vai cīnīsies? Uzskatu, ka nākamajos trīsdesmit gados ķīnieši nealks iesaistīties kon­fliktā ar ASV. Viņi zina, ka kļūs aizvien stiprāki, bet viņi arī apzinās to, cik tālu vēl atpaliek tehnoloģiju ziņā. Viņiem ir nepieciešama nepārtraukta piekļu­ve Amerikas skolām, lai ķīniešu stu­denti iemācītos atrast sevi no jauna.

Kas gan ir tas, kas padara amerikā­ņus tik ļoti daudzpusīgus un novato­riskus? Manuprāt, ķīnieši ir nonākuši pie secinājuma, ka atbilde rodama at­šķirīgajā šo divu sabiedrību raksturā. Inovācija un radošums ir daļa no ame­rikāņu kultūras, dabiska sabiedrības iezīme. Savukārt Ķīnā pastāv konfor­misma kultūra. Tā ir 4000-5000 gadu sena sabiedrība ar savu rakstību, kas šodien lasāma gluži tāpat, kā pirms 4000 gadu. Šī rakstība vieno cilvēkus un vēsturi. Tomēr, neraugoties uz šīm atšķirībām, ir skaidrs, ka spēku līdz­svars Klusā okeāna rajonā nosvērsies uz rietumu pusi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *