Indijā pārmaiņu laiks

Indijā pārmaiņu laiks

Kad Milzīgais, valim līdzīgais laineris Airbus 380 izlaida mani kopā ar vēl 524 citiem pasažieriem Mumbajas Catrapati Sivadži starptau­tiskajā lidostā, mani bija pārņēmušas īstas šausmas. Sveika, Indija, sapņu un haosa zeme! Nodomāju, ka jāsagatavo­jas stundu ilgai pārbaudei muitā, tad ju­ceklīgai satiksmei un divu stundu brau­cienam uz viesnīcu Taj Mahal Palace.

Taču tā nenotika. Muitai cauri izgā­ju gluži kāvēja spārniem. Iekāpis au­tomobilī, pāri plecam atskatījos uz ter­mināli T2 – iespējams, visattīstītāko un noteikti visskaistāko lidostas ēku pasaulē. Brauciens uz viesnīcu ilga 40 minūtes.

Šie, protams, ir tikai virspusē­ji iespaidi. Vēl pirms pieciem gadiem bija bažas par to, ka šī valsts, kas ir tik prasmīga programmatūru izstrādē, nekad nespēs ražot aparatūru vai iz­veidot infrastruktūru. Nu ir pienācis laiks šo priekšstatu mainīt – Indijā tiek ieviesta kārtība.

Viens no šo pārmaiņu iemesliem ir Narendra Modi. Šis hindu nacionālists un Bharatija Džanatas partijas līderis maijā kļuva par Indijas 15. premjermi­nistru. Pirms tam viņš bija galvenais mi­nistrs Gudžaratā, mazā valsts ziemeļrie­tumu štatā ar 60 miljoniem iedzīvotāju. Būdams tā vadībā 12 gadus, Modi samazināja birokrātiju un nodokļus, pada­rot to par investoriem draudzīgu štatu. Tagad Gudžarata ir vadošais štats Indijā pēc ekonomikas izaugsmes un nodarbi­nātības rādītājiem.

Jautājums ir šāds – vai Modi mē­rogs der valstij ar 1,2 miljardiem iedzīvotāju? Viņš ir ļoti apņēmīgs un nebaidās nostumt malā politisko opo­zīciju. Būdams piedāvājuma ekonomi­kas (supply-side economics) piekritējs, Modi ir pārliecināts, ka ekonomikas iz­augsme un investīcijas rada nosacīju­mus vispārējai labklājībai, nevis otrādi. Šajā ziņā viņa viedoklis atšķiras no In­dijas neseno līderu uzskatiem, kā arī no ikviena, kura uzvārds ir Gandijs. Modi atbalstītāji cer, ka viņš savā darbībā lī­dzināsies Li Kuanju – mūsdienu Singapūras tēvam. Li kungs bieži tika kri­tizēts par stingru roku, kas paplašināja Rietumu izpratni par demokrātiju.

Indijā pārmaiņu laiks
Narendra Modi

Modi vajadzēs mazliet veiksmes un daudz drosmes. Vēlās musonu se­zonas sekas acīmredzot būs pārtikas trūkums, kas iespaidos inflāciju Indi­jā. Satraukums par augstajām pārti­kas cenām ir ietekmējis pirmo Modi vadībā pieņemto budžetu, kas tika iesniegts jūlijā. Budžeta deficīta un subsīdiju samazināšana nebija tik ap­jomīga, kā daudzi reformatori bija ce­rējuši. Tomēr kopš Modi stāšanās amatā Indijas akciju tirgus ir pieaudzis par pieciem procentiem. Optimismam ir vairāk iemeslu nekā pesimismam.

Labklājību, protams, nerada val­dība – to veido uzņēmēji un kompā­nijas. Pasaulē nav daudz uzņēmumu, kas vispārējas labklājības nodrošinā­šanā pārspētu Tata Group – kompāni­ju ar 146 gadus ilgu vēsturi un aptuveni 100 miljardu dolāru ienākumiem. Ja jums ir kāds sakars ar tehnoloģijām, jūs noteikti zināt uzņēmumu Tata Consultancy Services. 2013. gadā tā pārdošanas apjoms bija 11,6 miljardi dolāru, un pa­redzams, ka 2014. gadā tas būs 14 mil­jardi dolāru. Tata darbojas arī aviolīniju, automobiļu, tērauda, elektroenerģijas, būvniecības, viesnīcu, pārtikas un dzē­rienu jomā. Šim uzņēmumam ir vai­rāk nekā 100 biznesa līniju, tas darbo­jas vairāk nekā 100 valstīs. Es uzturējos kompānijas Tata viesnīcā – greznajā Taj. Mani vadāja skaistā Tata ražotā au­tomobilī Jaguar XJ, kas vairāk atgādina Bentley nekā neīstos jaguārus tajā laikā, kad uzņēmums piederēja kompānijai Ford Motor.

Kā globāls Tata izmēru konglome­rāts var noturēties virsotnē tik daudzās un dažādās nozarēs, nenoslīdot līdz vi­duvējam līmenim? Panākumu pamatā ir stratēģija, izpilde un spēcīgas kultū­ras vērtības. Tata vairāk nekā citi uz­ņēmumi pievērš uzmanību kultūras aspektiem, kas uzņēmējdarbībā bieži vien tiek atstāti novārtā.

Tata galvenajā birojā Bombay House es runāju ar Mukundu Radžanu, kas ieņem divus amatus – viņš ir zīmola uzraugs un atbildīgais par uzņēmuma ētiku. Radžans saka: «Tata ir ilgtspējīga kompānija. Ilgtermiņā atbildība, ētika un labas korporatīvās attiecības ir pamats laimei, kas galu galā noved pie panākumiem.» Viņš uzskata, ka sociālo mediju laikmets un izteiktā caurskatāmība nāk par labu Tata vēsturiskajām vērtībām. «Tiem, kas būtiskās lietās iz­vēlas īsāko ceļu, drīz vien nāksies iz­stāties no spēles.»

Ja pārējā Indija sekos Tata piemē­ram, šajā sapņu zemē var cerēt uz taus­tāmiem rezultātiem..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *